Cíle projektu OPTIMED

Cílem projektu je komplexní inovace systému výuky oboru Všeobecného lékařství na LF MU a posílení výuky orientované na řešení problému v souladu s uplatněním absolventa v oblasti klinické i akademické. Stěžejními prvky projektu jsou tzv. výstupy z učení, tedy systematické větné definice toho, co by student měl znát po absolvování výukových jednotek, kurzů a tedy i celého studia. Dlouhodobou snahou je

  • horizontální inovace všech vyučovaných předmětů za využití nástroje v podobě kontinuálně aktualizované digitální knihovny s propojenými parametricky zpracovanými výstupy z učení a výukovými jednotkami
  • vertikální propojení výuky na ose: vstupní znalosti studentů medicíny - teoretické a preklinické znalosti - klinické znalosti a dovednosti - schopnosti lékaře - absolventa po nástupu do praxe.

Portál OPTIMED reprezentuje vytvoření inovovaného, propracovaného a dynamického systému, který usnadňuje studentům i vyučujícím orientaci ve výuce a ve svém důsledku zefektivňuje znalosti a dovednosti studentů pro praxi. Klíčovým parametrem systému je jeho dynamičnost tedy schopnost absorbovat nové poznatky v medicíně a racionálním způsobem je propojit s výukou orientovanou na pacienta. Základem pro popis medicínského kurikula, který je zejména určen pro výukové specialisty a garanty, jsou dva nástroje pro správu: registr výstupů z učení a registr výukových jednotek. Pro širší akademickou veřejnost, tedy pro studenty a ostatní pedagogy, je určen Prohlížeč OPTIMED, jehož primární funkce je poskytnout rychlé, pohodlné a srozumitelné vyhledávání napříč dostupných obsahem.

Registr výstupů z učení

Modul pro vytváření a následnou aktualizaci výstupů z učení a všech jejich parametrů.

Registr výukových jednotek

Modul pro komplexní správu výukových jednotek, které popisují obsah výuku oboru Všeobecné lékařství.

Prohlížeč OPTIMED

On-line vyhledávač nad popisem výuky oboru Všeobecné lékařství.


Obor Všeobecného lékařství jako takový se rozdělen do čtyř vzájemně provázaných tematických sekcí: Diagnostické obory a neurovědy, Chirurgické vědy, Interní medicína a Teoretické vědy. Základní stavebním prvkem popisu kurikula je výuková jednotka, tedy ucelený obsahový blok výuky, který vede k jasně formulovaným vědomostním výstupům a který je většinou v časové a logické návaznosti bez ohledu na rozsah a typ výuky. Každá jednotka je vždy složena z několika popisných atributů rozdělených do následujících skupin:

  • Identifikace zahrnuje informace o původu výukové jednotky včetně typologie, rozsahu a zařazení v rámci výuky daného oboru.
  • Souhrnné informace poskytují krátké zdůvodnění významu společně se souhrnem obsahu včetně pedagogických cílů a klíčových slov dle MeSH klasifikace.
  • Významné pojmy definují neomezený výčet zásadních termínů obsažených a vysvětlených ve výukové jednotce.
  • Výstupy z učení reprezentují nepodkročitelné minimum znalostí a dovedností kladených na studenta pro úspěšné absolvování.
  • Informační zdroje určují doporučené studijní zdroje a současně odkazují na existující e-learningové materiály.

 

Vlastnosti portálu OPTIMED

Snadná dostupnost

Komplexní platforma pro inovaci systému výuky oboru Všeobecného lékařství je dostupná pod oficiální doménou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Portál OPTIMED rychle a snadno
Portál OPTIMED bezpečně

Bezpečnost

Jednotný autentizační rámec zajišťovaný federací identit eduID.cz využívá technologie Shibboleth.

Modulární architektura

Jednotlivé moduly poskytují nástroje nejen pro správu obsahu, ale také nabízí pokročilé možnosti spojené s vyhledáváním.
Různorodé on-line nástroje
Rychlé a přehledné výhledávání

Pokročilé vyhledávání

Možnost vyhledávat podle různých parametrů spojených s výukou (typ výuky, hodinová dotace, ročník studia, lékařská disciplína a další).
Komenda M., Karolyi M., Schwarz D., Bienertová-Vašků J., Zitterbart K., Vašků A., Rektorová I., Souček M., Plánka L., Veverková L., Smrčka M., Štěrba J., Bareš M., Mayer J., Dušek L.
Portál OPTIMED - optimalizovaná výuka všeobecného lékařství [online], LF MU, [cit.24. 02. 2020].
Dostupný z WWW: http://opti.med.muni.cz. ISSN 2336-6648. Verze 3.0 [2016].